Reglement VQR (oud)

Dit reglement is een geüpdatete versie van het reglement op de Andes Survivors-website. Deze versie van het reglement trad in voege bij de start van het seizoen 2012-2013, en werd op 01/08/2015 vervangen door het huidige reglement.

Doel van de Ranking

De VQR is een poging om de relatieve sterkte van Vlaamse quizploegen in te schatten aan de hand van de behaalde quizuitslagen. De ploeg die over een heel seizoen de meeste punten heeft verzameld, staat uiteraard bovenaan.

Welke quizzen tellen mee?

 • Quizzen die in teamverband worden gespeeld. Individuele en duo-quizzen tellen niet mee voor de VQR-ranking
 • Quizzen die de Algemene Kennis testen. Uitgesloten zijn dus muziekquizzen, sportquizzen, geschiedenisquizzen en filmquizzen,... Wel inbegrepen zijn quizzen die zich bv. beperken tot de 20e eeuw, België of tot cultuur (mits ze het ruim interpreteren).
 • Quizzen uit quizcompetities die niet enkel voor aan de competitie deelnemende ploegen toegankelijk zijn. Of deze competities voldoende 'open' zijn, wordt finaal beslist door de VQR-beheerraad
 • Quizzen met beledigende, discriminerende of kwetsende namen worden niet in de ranking opgenomen. De administrator van de ranking beslist hierover.

Categoriebepaling

Omdat niet elke quiz een even sterke bezetting heeft worden de quizzen opgedeeld in 6 categorieën: Quizzen van categorie 1 zijn de sterkst bezette, quizzen van categorie 6 zijn de minst sterk bezette. Om te bepalen in welke categorie een quiz valt, kijken we naar de 10 hoogst-genoteerde deelnemende ploegen uit de top 20 van de einduitslag. De sterktepunten van deze 10 ploegen worden opgeteld, en afhankelijk van deze totaalscore wordt de categorie van de quiz toegekend.

Voor de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (+Brussel) gelden volgende grenswaarden:

 • Haalt een quiz minstens 38 sterktepunten, dan is hij van categorie 2
 • Haalt een quiz van 28 tot 37 sterktepunten, dan is hij van categorie 3
 • Haalt een quiz van 18 tot 27 sterktepunten, dan is hij van categorie 4
 • Haalt een quiz van 8 tot 17 sterktepunten, dan is hij van categorie 5
 • Haalt een quiz minder dan 8 sterktepunten, dan is hij van categorie 6

Voor de provincies Limburg en West-Vlaanderen gelden volgende grenswaarden:

 • Haalt een quiz minstens 38 sterktepunten, dan is hij van categorie 2
 • Haalt een quiz van 23 tot 37 sterktepunten, dan is hij van categorie 3
 • Haalt een quiz van 13 tot 22 sterktepunten, dan is hij van categorie 4
 • Haalt een quiz van 6 tot 12 sterktepunten, dan is hij van categorie 5
 • Haalt een quiz minder dan 6 sterktepunten, dan is hij van categorie 6

 

Vaste Categorieën

Een aantal quizzen hebben in het circuit een vaste sterktecategorie, die werd toegekend op basis van hun sterkte op de laatste editie(s) en een regionale spreiding. Er worden enkel vaste categorieën 1, 2 en 3 vastgelegd. Welke quizzen een vaste categorie hebben, vind je hier (seizoen 2014-2015). Een quiz kan ook op eigen kracht een categorie 2 of 3 halen, echter geen categorie 1. De regionale spreiding van de vaste categorieën zorgt mede voor een betere verspreiding van de toe te kennen sterktepunten over de verschillende provincies. De vaste categorieën (VC) worden vastgelegd door de VQR-Beheerraad door een complex stel regels met als basisregel het gemiddelde van de aanwezige sterktepunten (beste 10) op de laatste twee georganiseerde quizzen in de laatste drie kalenderjaren. Er wordt gestreefd naar een definitieve lijst tegen 1 augustus, het begin van het quizseizoen, alhoewel nog kleine aanpassingen mogelijk zijn tot 1 september. De organisatoren van mogelijke VC-quizzen worden via mail gevraagd of ze het volgende seizoen een quiz organiseren of niet. Indien dat niet het geval is, zal die quiz geen VC worden toegekend, ook niet als men later beslist de quiz toch nog te organiseren. Als in de loop van het seizoen blijkt dat een geplande vaste cat1-quiz of cat2-quiz niet plaatsvindt, kan de hoogst gerankte vaste cat2 respectievelijk vaste cat3 in dezelfde provincie worden opgewaardeerd mits die quiz nog minstens 1 maand verwijderd is en er geen te groot verschil is in het gemiddelde aantal sterktepunten. De organisator van de op te waarderen quiz dient dit tijdig te signaleren aan de administrator van de ranking. In geen geval wordt een quiz die al plaatsvond nog opgewaardeerd. Indien een quiz wordt aangekondigd als een vaste categorie voor één provincie en georganiseerd wordt in een andere provincie, verliest die quiz de vaste categorie-notering (tenzij de VQR-beheerraad hier omwille van een uitzonderlijke regeling anders over beslist). Indien een quiz een vaste categorie werd toegekend en in de loop van één seizoen tweemaal (of meer) wordt georganiseerd, krijgt enkel de eerste van die organisaties de vaste categorie toegekend.

Sterktepunten

De sterktepunten per ploeg zijn opgesteld aan de hand van de Vlaamse Quizranking aan het einde van het vorige seizoen.

 • De ploegen 1 tot en met 6 krijgen 5 sterktepunten.
 • De ploegen 7 tot en met 15 krijgen 4 sterktepunten
 • De ploegen 16 tot en met 35 krijgen 3 sterktepunten
 • De ploegen 36 tot en met 85 krijgen 2 sterktepunten
 • De ploegen 86 tot en met 200 krijgen 1 sterktepunt

De toegekende sterktepunten voor het seizoen 2014-2015 kan je hier raadplegen. In het geval van een fusie tussen twee of meer ploegen worden de rankingpunten en de sterktepunten van de hoogst genoteerde ploeg toegekend aan de (nieuwe) fusieploeg. De contactpersoon van een lager gerangschikte ploeg van zo'n fusie kan in dit geval vragen om de sterktepunten voor deze ploeg het volgende quizseizoen niet toe te kennen. Een geregistreerde ploeg kan op vraag van de contactpersoon aangeven dat deze ploeg zal stoppen, i.e. niet meer actief zal zijn het volgende quizseizoen. Eventueel behaalde sterktepunten zullen dan niet meer worden toegekend. Indien de ploeg toch terug actief wordt, kunnen pas het daaropvolgende seizoen opnieuw sterktepunten worden behaald. De BQB behoudt zich het recht voor om in geval van twijfel de beslissing om te stoppen te laten bevestigen door meerdere ploegleden. In principe behalen enkel de eerste 200 ploegen uit de VQR-ranking op het einde van augustus sterktepunt(en) volgens het hierboven beschreven schema. In het geval van gestopte of gefusioneerde ploegen, schuiven alle ploegen op en zullen enkele ploegen buiten de top-200 worden heropgevist (en een sterktepunt toegewezen krijgen), zodat in totaal 200 actieve ploegen één of meerdere sterktepunten hebben. Gefusioneerde of gestopte ploegen worden niet onmiddellijk uit de VQR-ranking gehaald maar verdwijnen pas als ze in het laatste kalenderjaar geen tweemaal meer VQR-punten hebben gehaald.

Puntentoekenning

Enkel de plaats die een ploeg haalt op een quiz is belangrijk voor de toegekende VQR-rankingpunten. Een verschil in totaalscore op de quiz telt dus niet mee. Punten worden toegekend volgens de volgende tabel:

Positie
Categorie
 123456
1100705035206
280554025144
370453220102
46038251681
55032201361
6422516105 
735201384 
830161063 
92513852 
102010641 
1116853  
1213642  
1310532  
148421  
156311  
1652    
1742    
1831    
1921    
2011    

Wat met Ex Aequos?

Organisatoren worden aangeraden om op voorhand een ex aequo-regeling op te nemen in hun quizreglement. Dat vermijdt nodeloze discussies achteraf. Bij een gelijke stand op het einde van een quiz, worden de ex aequo-regels zoals bepaald door de organisator van de quiz gebruikt. Indien de organisator deze regels niet toepaste en de relevante scores zijn beschikbaar, kunnen de ex-aequo's achteraf nog bepaald en/of herzien worden. Als er geen ex eaquo-regeling was, wordt naar de punten gescoord in de eerste ronde gekeken. Dan naar de tweede, etc... Indien er geen ex aequo-regeling was en er geen punten van individuele rondes beschikbaar zijn, laat de administrator van de ranking het lot beslissen (kop of munt, dobbelsteen, ...)

Wat met Betwistingen / Foute puntentelling?

De uitslag zoals die wordt afgeroepen op de avond zelf, telt. De jury heeft niet altijd gelijk, maar heeft wel het finale woord. Eventuele fouten van de jury moeten worden beschouwd als scheidsrechterlijke dwalingen. Als de fout op de avond zelf nog wordt opgemerkt en omgeroepen, kan de uitslag nog worden gecorrigeerd. Het omroepen van de gecorrigeerde uitslag moet bevestigd kunnen worden door een lid van een niet-betrokken quizploeg.

Hoe wordt uit dit alles een gecombineerde score berekend?

Voor elke quizploeg wordt een totaalscore berekend die een combinatie is van volgende twee factoren:

 • het gemiddelde puntenaantal in de verschillende categorieën
 • het aantal gespeelde quizzen in elke categorie

Eerst wordt een tussenresultaat berekend per categorie. Voor elke categorie wordt het gemiddeld aantal punten behaald op quizzen van het laatste jaar vermenigvuldigd met een logaritmische functie (log (n+1) / log(2)) die het aantal quizzen n waaraan werd deelgenomen in die categorie in rekening brengt. In deze berekening worden enkel de 10 beste resultaten in rekening gebracht. Quizploegen die meer dan 10 uitslagen halen in een bepaalde categorie, kunnen dus hun zwakste uitslagen laten vallen. Deze 6 tussenresultaten worden dan meetkundig opgeteld (vierkantswortel van de som van de kwadraten; voor wiskundigen:  de Euclidische afstandsbepaling tegenover de oorsprong in een 6-dimensionele ruimte) en dat is het uiteindelijke puntenaantal. Hier vind je een simulatietool om je gecombineerde score te berekenen op basis van je behaalde VQR-punten.

Wanneer wordt de ranking geüpdatet?

Het jaar wordt verdeeld in 12 periodes. Een periode komt overeen met een maand. Telkens een periode voorbij is, vervallen de behaalde punten van dezelfde periode van het jaar voordien en wordt een nieuwe ranking gepubliceerd. De sterktepunten worden toegekend op het einde van een quizseizoen, dat is dus na de periode juli, adhv de ranking op 1 augustus.

Wat als mijn ploeg met twee ploegen tegelijkertijd aan een quiz deelneemt?

Indien een geregistreerde ploeg twee ploegen afvaardigt naar een bepaalde quiz en daar onder 'Ploegnaam 1' en 'Ploegnaam 2' (of equivalent) speelt, worden de behaalde punten van het best scorende team aan deze ploeg toegekend. De sterktepunten van deze ploeg worden maar één keer in rekening gebracht. Het tweede team wordt ingebracht als 'Ploegnaam DATUM' (en wordt dus niet verder opgenomen in de ranking). Deze regel mag maar occasioneel worden ingeroepen.

Kan ik een quiz onder een andere ploegnaam spelen?

Omwille van historische, occasionele of andere redenen kan je er als ploeg voor kiezen om een bepaalde quiz te spelen onder andere ploegnaam dan diegene waarmee je in de VQR staat. Om deze uitslag dan toch voor die ploeg mee te laten tellen, moet dit vooraf zo doorgegeven worden. Dit kan je doen door vóór de quiz een mailtje te sturen naar VQRuitslagen@gmail.com. Hierdoor zijn de beheerders van de ranking op de hoogte van het feit dat het ondanks de (eenmalige) naamswijziging toch om een gekende ploeg uit de ranking gaat, die dan ook de punten behaald op die quiz toegewezen zal krijgen. De sterktepunten van de gekende ploeg tellen dan ook mee in de categoriebepaling van die quiz. Omwille van praktische redenen wordt wel gevraagd om niet vaak van dit recht gebruik te maken

Wat met onvolledige uitslagen?

Er worden geen onvolledige uitslagen opgenomen in de ranking. Voor een categorie 6-quiz moeten minstens de eerste 5 ploegen worden gemeld, voor een categorie 5-quiz minstens de eerste 10 ploegen, voor een categorie 3 en 4 minstens de eerste 15 ploegen, voor een categorie 1 en 2 minstens de eerste 20, op voorwaarde dat er ook zo veel ploegen aanwezig waren.

Naamswijziging

Ploegen die dit wensen kunnen een correctie van hun geregistreerde ploegnaam (dus ook in de ranking) laten uitvoeren, met inachtname van de spellingsregels zoals toegepast door de BQB. Eventuele sterktepunten blijven behouden.

Gastspelers

Het doel van de VQR-ranking is de relatieve sterkte van Vlaamse quizploegen in te schatten aan de hand van de behaalde quizuitslagen. Deze inschatting wordt vertekend indien men regelmatig gebruik maakt van (zeer) sterke gastspelers. Als BQB willen we het gebruik van gastspelers niet verbieden: ten eerste zorgen gastspelers er meestal voor dat een ploeg toch kan deelnemen aan een quiz ook al zijn de eigen basisspelers niet beschikbaar, ten tweede is het voor de BQB praktisch onmogelijk om de aanwezige gastspelers te registreren. En tenslotte is er een moeilijk definieerbare grijze zone gaande van éénmalige gastspeler, sporadische gastspeler tot regelmatige invaller en basisspeler.

Daarom deze als niet-afdwingbaar geformuleerde richtlijn: indien de helft of meer van de spelers niet tot de vaste kern van de ploeg behoort, wordt omwille van de fairplay gevraagd onder een andere ploegnaam te spelen.

Verwarrende Ploegnamen

Indien een VQR-uitslag wordt ingediend met een ploegnaam X die aanleiding kan geven tot verwarring met een reeds bestaande en geregistreerde ploegnaam Y, wordt aan deze ploegnaam X het achtervoegsel 'DATUM' toegevoegd. De unieke toevoeging zorgt ervoor dat deze ploeg niet zal worden opgenomen in de VQR-ranking, omdat een ploeg pas wordt opgenomen bij een tweede goede uitslag. Beginnende ploegen met rankingambities worden aangeraden een ploegnaam te kiezen die voldoende afwijkt van alle reeds bestaande namen. Voorbeeld: Een ploeg genaamd 'Hega' wordt derde op de KLJ-quiz van Mol op 01/09/2011 en vierde op de Scouts-quiz van Balen op 08/09/2011. De eerste maal worden zij opgenomen als 'Hega (01/09/2011)' en de tweede maal als 'Hega (08/09/2011)', omwille van mogelijke verwarring met 'Hego'. De ploeg 'Hega' zal dus niet in de ranking verschijnen. Indien dit tijdig gemeld wordt, kunnen de eerder behaalde uitslagen wel nog worden omgezet naar de nieuwe, meer originele naam. De BQB vzw behoudt zich het recht voor ploegnamen die vaak aanleiding geven tot verwarring, niet (meer) op te nemen in de VQR-ranking. Ploegen worden gevraagd een voldoende originele naam te bedenken. Bij uitzondering kan het onderscheid gemaakt worden op basis van een plaatsbepaling in de ploegnaam, indien beide ploegen bij het begin van seizoen 2011-2012 al aantoonbaar lange tijd actief waren. Zulke ploegen worden gevraagd hun behaalde uitslagen nauwkeurig op te volgen om eventuele fouten tijdig te signaleren. Vragen en/of meldingen zoals fusies, schrappingen e.d. kunnen via mail gestuurd worden via VQRuitslagen@gmail.com.

Betwisting

In geval van twijfel en/of betwisting in verband met opname van een uitslag in de VQR-ranking beslist de BQB-beheerraad in onderling overleg en finaal. Wij hopen hiermee mogelijke onvolledigheden van het reglement op te vangen zonder de vrijheid van quizopstellers te beknotten (i.e. er wordt geen volledige lijst opgesteld van wat wel of niet mag). In geval van twijfel over de toelaatbaarheid van onconventionele rondes en/of vragen kunnen organisatoren steeds contact opnemen met iemand van het BQB-team. Vanzelfsprekend gebeurt dit liefst zoveel mogelijk op voorhand.

Informatie: 

Error | BQB - Belgische QuizBond vzw

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.